UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur roep ik alle leden op voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
woensdag 27 februari aanstaande.
Plaats in de tenniskantine van TC de Harkema, Fugelkamp 6a Harkema.

 

GELEGENHEID AFHALEN LABELS

Vanaf 19:00 is er gelegenheid de spelerspasjes(labels) af te halen.Voordat u de label in ontvangst kan nemen,dient het competitiegeld te worden betaald.Het competitiegeld bedraagt voor de senioren 25 euro p.p per competitiesoort.Junioren betalen 17,50 euro.De aanvoerder van elk team kan deze avond de formulieren en de tennisballen in ontvangst nemen.Privacy beleid gegevens leden worden gebruikt voor K.N.L.T.B pasjes en automatische betaling bank.

GRAAG ZOUDEN WIJ ZIEN DAT EEN IEDER ZIJN LABEL DEZE AVOND AFHAALT.

Aanvang 19:00 vergadering 19:45

Hopend velen van u te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Heleen v/d Veer.

AGENDA

1. OPENING: De voorzitter zal iedereen welkom heten en de te bespreken agenda punten kort toelichten.

2. BERICHTEN VAN VERHINDERING EN LAATSTE MEDEDELINGEN

a. privacy beleid

3. INGEKOMEN STUKKEN

4. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VORIGE VERGADERING

5. JAARVERSLAG

a. De secretaris zal een korte toelichting geven op verslag van activiteiten en werkzaamheden  van het afgelopen jaar.

b. Gelegenheid tot het stellen van vragen en/of opmerkingen.

6. FINANCIEEL  JAARVERSLAG

a. De penningmeester zal een toelichting geven op de cijfers van de balans en de staat van baten en lasten.

b. Verslag van de kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd.

c. Gelegenheid tot het stellen van vragen.Kiezen nieuwe kascommissie.

d. Het bestuur stelt de vergadering voor het financieel verslag goed te keuren.

7. BESTUURSVERKIEZING/SAMENSTELLING

a. Geke aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar.Helena aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar.

b. Appie v/d Veen wordt door het bestuur voorgedragen om het bestuur te versterken.

c. Leden die zich geroepen voelen om in het bestuur plaats te nemen of iets anders voor de vereniging te willen doen.

8. RONDVRAAG

9. SLUITING

About The Author